Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Ερώτηση Χουντή περί προνομιακής μεταχείρισης ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών, σε βάρος της ΔΕΗ - Η απάντηση Κανιέτε


Ερώτηση με θέμα την "προνομιακή μεταχείριση ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σε βάρος της ΔΕΗ", κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΛΑΕ, Νίκος Χουντής, προς τον επίτροπο Ενέργειας, Μιγκέλ Αριάς Κανιέτε, στην Ευρωβουλή. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Ευρωβουλευτή και της απάντησης από τον Επίτροπο.


Στον νόμο 4533/2018 , όπου θεσπίσθηκε η υποχρέωση δυνατότητας πρόσβασης των ανταγωνιστών της ΔΕΗ στο 40% των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων λιγνίτη που αυτή κατέχει, αναφέρεται (παρ.10, άρθ.3):

«Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί τα 500 MW ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού».

Δεδομένου ότι,

Σύμφωνα με το ΔΠΑ του ΑΔΜΗΕ 2018-2027 , η ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του ΕΣΜΗΕ  400 kV προς την Πελοπόννησο δεν θα πραγματοποιηθεί πριν το δεύτερο εξάμηνο του 2019.
Μολονότι η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας Μεγαλόπολη 5 της ΔΕΗ, συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, είναι 811 MW, με την παραπάνω ρύθμιση θα περιορίζεται στα 500 MW .
Οι εκχωρηθείσες σε ιδιώτες λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4, καθαρής ισχύος 255 MW και 256 MW αντίστοιχα, είναι διασφαλισμένο εκ των προτέρων να εισέρχονται στο Σύστημα.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Εφόσον η καθυστέρηση της επέκτασης στο δίκτυο 400 kV στην Πελοπόννησο επιβάλλει περιορισμό της ισχύος παραγωγής των Μονάδων, γιατί ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται μονομερώς για τη Μονάδα 5 της ΔΕΗ και όχι για τους υπόλοιπους παραγωγούς της Πελοποννήσου; Δεν αποτελεί αυτό ευνοϊκή μεταχείριση των ιδιωτών παραγωγών σε βάρος της ΔΕΗ;

Γιατί, τη στιγμή που στην ΕΕ περιορίζεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, στην Ελλάδα προωθείται η εκχώρηση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε τρίτους και ταυτόχρονα περιορίζεται η παραγωγική ικανότητα μονάδας που χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο;
EL E-003667/2018 Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30.8.2018)

Ο περιορισμός της δυναμικότητας της μονάδας «Μεγαλόπολη 5» στα 500 MW σχετίζεται με την έλλειψη δυναμικότητας στη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV προς την Πελοπόννησο. Ο εν λόγω περιορισμός ίσχυε ήδη πριν από την έκδοση του ν. 4533/2018 .

Στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων (ΔΠΑΔ) για την περίοδο 2018-2027 , ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς της Ελλάδας (ΔΣΜ), ΑΔΜΗΕ, προβλέπει ότι η μονάδα «Μεγαλόπολη 5» θα συμμετέχει στην αγορά με την πλήρη εμπορική της δυναμικότητα (811 MW), έπειτα από «δοκιμαστική» περίοδο και την ολοκλήρωση του πρώτου διαδρόμου υψηλής τάσης στην Πελοπόννησο. Εν τω μεταξύ, η κατανομή δυναμικότητας στις μονάδες θα πραγματοποιείται με βάση τη θέση τους στην αξιολογική κατάταξη, άρα με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ  («οδηγία περί ηλεκτρικής ενέργειας»), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την εφαρμογή ενός συστήματος για την πρόσβαση τρίτων στο σύστημα μεταφοράς, καθώς και την παροχή πρόσβασης χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών του δικτύου. 

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι ΔΣΜ μπορούν να αρνούνται την πρόσβαση λόγω έλλειψης της απαραίτητης δυναμικότητας, υπό την προϋπόθεση δέουσας αιτιολόγησης και ελέγχου από τις ρυθμιστικές αρχές. Επίσης, όταν νέες μονάδες παραγωγής προκαλούν συμφόρηση (δηλαδή έλλειψη επαρκούς δυναμικότητας) στο δίκτυο, αποτελεί συνήθη πρακτική να αναλαμβάνουν οι ΔΣΜ την ευθύνη να διευθετήσουν εν όλω ή εν μέρει τις επιπτώσεις της εν λόγω συμφόρησης. Η ευθύνη αυτή συνεπάγεται την καταβολή, εν όλω ή εν μέρει, του κόστους των ενισχύσεων δικτύου που απαιτούνται για τον μετριασμό της συμφόρησης και/ή την αποδοχή προσωρινών περιορισμών δυναμικότητας, όπως στην περίπτωση της μονάδας παραγωγής «Μεγαλόπολη 5».

Οι λόγοι εκποίησης των μονάδων «Μεγαλόπολη 3» και «Μεγαλόπολη 4» παρατίθενται στην απόφαση της Επιτροπής για την υπόθεση AT.38700 περί παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από την Ελληνική Δημοκρατία, λόγω διακριτικής μεταχείρισης των ανταγωνιστών της Δημόσιας Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) .

Οι στόχοι της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές επιδιώκονται με διάφορα μέσα, ενώ στόχος των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αγορών. Ωστόσο, στα προτεινόμενα από την Ελληνική Δημοκρατία διορθωτικά μέτρα στην υπόθεση AT.38700 λαμβάνονται υπόψη οι επιλογές της χώρας στην περιβαλλοντική και την ενεργειακή πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου