Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Οι αλλαγές που προτείνει η ΔΕΗ για την Αγορά Εξισορρόπησης

Οι αλλαγές που προτείνει η ΔΕΗ για την Αγορά Εξισορρόπησης

Με επιστολή της στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενεργεί η ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ τάσσεται υπέρ συνολικών και οριστικών αλλαγών

Υπέρ της άμεσης υλοποίησης συνολικών και οριστικών αλλαγών

στην Αγορά Εξισορρόπησης, τάσσεται η ΔΕΗ καθώς θεωρεί ότι η λήψη επί μέρους μέτρων δεν αντιμετωπίζει τα υφιστάμενα προβλήματα και εντείνει την πολυπλοκότητα στη λειτουργία της Αγοράς.
Με επιστολή της στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενεργεί η ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης και τη Μεθοδολογία προσδιορισμού της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης, η ΔΕΗ δηλώνει ότι πρέπει να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης και της ενέργειας εξισορρόπησης.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ένα από τα προβλήματα της αγοράς εξισορρόπησης σύμφωνα και με τη ΡΑΕ είναι η μη διάκριση από τον ΑΔΜΗΕ της Ενέργειας Εξισορρόπησης από την Ενέργεια για σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης.
Ως εκ τούτου, η ενέργεια ανακατανομής redispatching, αν και λογίζεται ως Ενέργεια Εκτός Εξισορρόπησης, αμείβεται ως Ενέργεια Εξισορρόπησης, με αποτέλεσμα τη μη δικαιολογημένη αύξηση του κόστους.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η ΡΑΕ έχει προχωρήσει στη θέσπιση Μεθοδολογίας και βρίσκονται σε εξέλιξη δοκιμές από την 1η Δεκεμβρίου 2021. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών, θα υιοθετηθούν λύσεις για την εκκαθάριση της αγοράς.

Πάντως η ΔΕΗ στο πλαίσιο της θέσης της για συνολικές αλλαγές στη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης προτείνει:

Τη δημιουργία διακριτής αγοράς εφεδρειών πριν από την επίλυση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας όπως προβλέπεται και από το Market Reform Plan.,
• Τη θέσπιση νέας Διαδικασίας αΕΑΣ, που επιλύεται ανεξάρτητα και παράλληλα με τη Διαδικασία χΕΑΣ για την αποφυγή ανακατανομής μονάδων στο πλαίσιο της Αγοράς Εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου.
Η ΔΕΗ θεωρεί ότι μόνο έτσι θα αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ευκολία και οριστικά, το πρόβλημα ενεργοποίησης μεγάλων όγκων ενέργειας ανακατανομής το οποίο οφείλεται στον αρχικό σχεδιασμό της Αγοράς Εξισορρόπησης, και όχι απλά στον τρόπο διάκρισης μεταξύ ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης.
Επίσης η ΔΕΗ θεωρεί ότι η προτεινόμενη από τον ΑΔΜΗΕ μεθοδολογία, δεν αντιμετωπίζει το ουσιαστικό πρόβλημα αντίρροπων ενεργοποιήσεων κατά την Αγορά εξισορρόπησης Πραγματικού Χρόνου, οι οποίες συνιστούν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ανακατανομή.

Υπογραμμίζει δε ότι οι τροποποιήσεις που προτείνει είναι ουσιαστικές και απαραίτητες, καθώς οδηγούν σε μεγαλύτερη σύγκλιση του τρόπου λειτουργίας της ελληνικής αγοράς εξισορρόπησης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στους συμμετέχοντες, οδηγούν σε ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων και εν τέλει σε μείωση του συνολικού κόστους εξισορρόπησης.
Επομένως, δεδομένης της πολυπλοκότητας στην υλοποίηση αλλαγών στην αγορά εξισορρόπησης, όπως αναδεικνύεται και από την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ τονίζει ότι ο Διαχειριστής σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς, θα πρέπει να συντονίσουν και να εντείνουν τις ενέργειές τους για τον σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση των απαιτούμενων συνολικών αλλαγών, αποφεύγοντας επί μέρους μέτρα και επιτυγχάνοντας οριστικές αλλαγές, οι οποίες είναι και επιτακτικές προκειμένου της ένταξης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Εξισορρόπησης χΕΑΣ (MARI) και αΕΑΣ (PICASSO).

Πέραν της συνολικής της πρότασης ως προς την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση η ΔΕΗ εκφράζει τις εξής απόψεις:

Συμφωνεί με την επιλογή αποζημίωσης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης βάσει τιμής προσφοράς (pay-as-bid), αλλά σημειώνει ότι δεν αποτυπώνεται η αιτιολόγηση της επιλογής, η παροχή ενέργειας ανακατανομής προηγείται της ενέργειας εξισορρόπησης.
Θεωρεί ότι για την καλύτερη κατανόηση των δυο επιλογών που προτείνονται θα ήταν χρήσιμη η αποτύπωση αριθμητικών αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας προκειμένου να είναι κατανοητή η επίδρασή τους στα οικονομικά αποτελέσματα της αγοράς εξισορρόπησης, τόσο για τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης όσο και για τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης.

Κατά την άποψη της ΔΕΗ οι ακριβότερες προσφορές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ανακατανομή, αφενός για να μην επηρεάζεται η τιμή της ενέργειας εξισορρόπησης από τις ενεργοποιήσεις για άλλους σκοπούς και αφετέρου για να αποτυπώνεται ορθά το υψηλό κόστος της ανακατανομής, ώστε η μείωση των ποσοτήτων αυτών να αποτελεί κίνητρο για τον Διαχειριστή.
Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι η προτεινόμενη περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο αποτελέσματα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) αλλά και στοιχεία εκκαθάρισης, έστω μέσω πιλοτικών διαδικασιών, προκειμένου να υπάρξει οικονομικό αποτύπωμα εφαρμογής της μεθοδολογίας, πριν την κανονική εφαρμογή της και τα αποτελέσματα αυτής να δημοσιοποιηθούν στους συμμετέχοντες.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου