Πέμπτη 12 Μαΐου 2022

Πόρισμα ΡΑΕ: Αυτή είναι η μεθοδολογία και τα νούμερα που προσδιόρισε ως μικτά κέρδη

Πόρισμα ΡΑΕ: Αυτή είναι η μεθοδολογία και τα νούμερα που προσδιόρισε ως μικτά κέρδη

Αναλυτικά οι τεχνικές παραδοχές που έλαβε υπόψιν του το πόρισμα της ΡΑΕ

Το WEN παρουσιάζει σημεία κλειδιά του πορίσματος της ΡΑΕ ενόψει και της σημερινής συνεδρίασης στην βουλή με στόχο την κατανοήση

της μεθοδολογίας αλλά και την παρουσίαση ακριβών στοιχείων που προσδιορίζουν τα λεγόμενα υπερέσοδα, τα οποία και αποτελούν το αποτέλεσμα της μελέτης της ΡΑΕ. Αυτά δεν περιλαμβάνουν υπολογισμούς εκπτώσεων σε οικιακά, σταθερών τιμολογίων, εκπτώσεων βιομηχανιών και μέσης τάσης που σύμφωνα με την ΔΕΗ αποδεικνύουν ότι αυτά τα υπερέσοδα έχουν ήδη διανεμηθεί.
Το αυτό ισχύει και για τους ιδιώτες παραγωγούς καθώς και αυτοί έχουν προβεί σε αντίστοιχες εκπτώσεις.

Μεθοδολογία υπολογισμού του Μεικτού περιθωρίου κέρδους στη χονδρεμπορική αγορά

Ως Μεικτό Περιθώριο Κέρδους (ΜΠΚ) στη χονδρεμπορική αγορά, σε ευρώ, ορίζεται η διαφορά μεταξύ των Εσόδων και του Βραχυπρόθεσμου Κόστους Παραγωγής κάθε μονάδας παραγωγής. Το ΜΠΚ υπολογίστηκε για κάθε ώρα επίλυσης της Αγοράς και έγινε αναγωγή ανά μήνα, για κάθε μήνα της περιόδου από τον Οκτώβριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2022.
Το Μεικτό Περιθώριο Κέρδους για κάθε μονάδα παραγωγής ανά μήνα προσδιορίζεται από:
 Τις Χρεοπιστώσεις από τη χονδρεμπορική αγορά (Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης, Αποκλίσεις)
 Το Βραχυπρόθεσμο Κόστος Παραγωγής όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 4.3

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω υπολογισμών αντιπαραβάλλονται με τις εκκαθαρίσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Henex Clear), τις οικονομικές καταστάσεις και τα υποβληθέντα τιμολόγια προμήθειας φυσικού αερίου όπως λαμβάνονται από τους Συμμετέχοντες.
Η αυξημένη κερδοφορία μιας μονάδας ορίζεται ως η Διαφορά Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους (ΔΜΠΚ) σε ευρώ, ήτοι το γινόμενο:
 Της διαφοράς της Μοναδιαίας Τιμής Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους του μήνα εξέτασης (κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης) και του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους  της παραχθείσας ποσότητας της μονάδας σε MWh όπως μετρήθηκε στο σύστημα SCADA του ΑΔΜΗΕ κατά το μήνα εξέτασης
Παράδειγμα υπολογισμού αυξημένης κερδοφορίας για μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΜΜΠΚ Οκτώβριος 2021 = 30 €/MWh

Συνεπώς, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, για κάθε χρονική περίοδο στην οποία επιλύεται η αγορά:

  1. Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι περίοδοι στις οποίες την οριακή τιμή της αγοράς ορίζει μονάδα φυσικού αερίου (οριακή μονάδα), υπό την έννοια ότι το αυξημένο τους κόστος αντανακλά το αυξημένο κόστος της αγοράς φυσικού αερίου και μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως «αιτιολογημένο».
  2. Νοείται ως κέρδος μιας μονάδας που παρήγαγε εκείνην περίοδο και δεν είναι οριακή μονάδα, η διαφορά μεταξύ της οριακής τιμής και του μεταβλητού της κόστους εκείνο το χρονικό διάστημα. Στο σημείωμα δεν διευκρινίζεται εάν λογίζεται όλη η εν λόγω διαφορά ή μέρος αυτής
  3. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες τεχνολογίες που αμείβονται με σχήματα επιδότησης, όπως για παράδειγμα feed-in tariff, δεν έχουν επωφεληθεί από τις αυξημένες τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς.
Το Μεικτό Περιθώριο

Το συνολικό Μεικτό περιθώριο κέρδους των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά το κρίσιμο διάστημα Οκτωβρίου 2021 – Μαρτίου 2022, όπως προκύπτει από την ενδελεχή ανάλυση της χονδρεμπορικής αγοράς. Ως Μεικτό Περιθώριο Κέρδους κάθε μονάδας ανά μήνα λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των ωριαίων χρεοπιστώσεων («Έσοδα») από τη συμμετοχή της μονάδας παραγωγής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής αγορά) μειωμένο κατά το κόστος παραγωγής.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των Εσόδων λαμβάνονται υπόψη οι χρεοπιστώσεις που προκύπτουν από τη διαμόρφωση του Προγράμματος Αγοράς (ήτοι Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά), οι χρεοπιστώσεις από τη συμμετοχή στην Αγορά Εξισορρόπησης καθώς και οι χρεοπιστώσεις που προκύπτουν από τη Διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Το δε κόστος παραγωγής λογίζεται στη βάση του μεταβλητού κόστους λειτουργίας των μονάδων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω (σελ. 10).

Σύγκριση του Μεικτού περιθωρίου κέρδους των μονάδων παραγωγής κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2021 - Μαρτίου 2022 με το αντίστοιχο κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 - Μαρτίου 2021 ανά μήνα, εφόσον ήθελε εννοηθεί ως «υπερκέρδος» η θετική διαφορά από αυτό μιας αντίστοιχης περιόδου «κανονικής» λειτουργίας της αγοράς.

Διευκρινίζεται ότι η αύξηση των τιμών σε αδόκητα επίπεδα, που σημειώθηκε στην Αγορά Εξισορρόπησης κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021, καθιστά αναγκαία τη διορθωτική εκκαθάριση των οικονομικών αποτελεσμάτων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τα μέτρα αποκατάστασης που όρισε η ΡΑΕ με την Απόφαση 54/2021 και την παράλληλη εφαρμογή μηχανισμού clawback επί των εσόδων των μονάδων που συμμετείχαν στον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ). Η αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω (βλ. Παραρτήματα 3 και 4) επαναφέρει την Αγορά Εξισορρόπησης, και συνολικά τις αγορές χονδρικής, σε συνθήκες ομαλής και κανονικής λειτουργίας.

Μεθοδολογία Υπολογισμού Κερδών

Για τον υπολογισμό των κερδών που αποκόμισε κάθε μονάδα παραγωγής χρησιμοποιούνται τα κάτωθι πρωτογενή στοιχεία:

  1. Το τελικό ποσό που λαμβάνει κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά ανά περίοδο κατανομής στις εν λόγω αγορές (ώρα)
  2. Το τελικό ποσό που λαμβάνει κατόπιν διευθέτησης των χρεοπιστώσεων, που προκύπτουν στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην Αγορά Εξισορρόπησης ανά περίοδο κατανομής στην εν λόγω αγορά (15λεπτο)
  3. Η πραγματικά παραχθείσα ποσότητα ενέργειας ανά 15λεπτο (επίπεδο φόρτισης) σύμφωνα με τις μετρήσεις που λαμβάνονται από το Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition Systems – SCADA) του ΑΔΜΗΕ
  4. Στην περίπτωση θερμικής μονάδας, το απολογιστικό μεταβλητό κόστος λειτουργίας της το οποίο αντιστοιχεί στο παραπάνω επίπεδο φόρτισης, σύμφωνα με την «Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Μονάδων Παραγωγής» του ΑΔΜΗΕ15.
  5. Στοιχεία που απορρέουν από τη Διαδικασία Εκκαθάρισης

Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδo Σενάριο 1 - (χωρίς πρόβλεψη clawback)

Στο σενάριο αυτό λαμβάνεται υπόψη ότι η αναδρομική επιστροφή από την Αγορά Εξισορρόπησης, για τους μήνες Νοέμβριο 2020 έως Φεβρουάριο 2021, οπότε και εφαρμόστηκε η Απόφαση ΡΑΕ 54/2021, αφορά μόνο τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ).

PHOTO-2022-05-11-21-37-55.jpgCapture_6.JPG


Σενάριο 2 - (με πρόβλεψη clawback)
Στο σενάριο αυτό λαμβάνεται υπόψη ότι η αναδρομική επιστροφή από την Αγορά Εξισορρόπησης, για τους μήνες Νοέμβριο 2020 έως Φεβρουάριο 2021, οπότε και εφαρμόστηκε η Απόφαση ΡΑΕ 54/2021, αφορά τόσο τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας Ισχύος (ΜΜΑΕΙ), αλλά και τον πιστώσεων που λάβανε οι συμμετέχοντες-παραγωγοί για τους όγκους καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης οι οποίοι τιμολογήθηκαν με αρνητικές τιμές.

Tα νούμερα εδώ παρουσιάζονται οριακά υψηλότερα.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου