Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

ΔΕΗ:Ποιές δαπάνες επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος - Η αντιστάθμιση αιτία για το χρέος

ΔΕΗ:Ποιές δαπάνες επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος - Η αντιστάθμιση αιτία για το χρέος

Το δυσκολότερο τρίμηνο αντιμετωπίστηκε με απόλυτη συγκράτηση του τελικού αποτελέσματος 

Αντοχή επέδειξε η ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022,στην ενεργειακή κρίση η οποία οδήγησε και σε αύξηση των επισφαλειών, με τον διευθύνοντα σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργο Στάσση να προβλέπει ότι τα επαναλαμβανόμενα EBIDTA του έτους θα κινηθούν

στα ίδια επίπεδα με το 2021 που ήταν 871 εκατ. ευρώ.
Έτσι παρά την κατακόρυφη αύξηση των λειτουργικών δαπανών για την αγορά καυσίμων (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) και δικαιωμάτων ρύπων, τα επαναλαμβανόμενα EBIDTA της ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 170 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 24,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021 που ήταν 225 ,6 εκατ ευρώ, ενώ το περιθώριο EBIDTA διαμορφώθηκε σε 7,6% από 20,3%, λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών.

Μετά από φόρους, οι ζημιές του πρώτου τριμήνου της ΔΕΗ αυξήθηκαν το 2022 σε 185,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 γεγονός που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην καταβολή φόρου ύψους 183,6 εκατ. ευρώ, που αφορά λογιστική εγγραφή διότι θα συμψηφιστεί με παρελθούσες χρήσεις, επί της υπεραξίας ύψους 787,2 εκατ. από την πώληση του 49% της του ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management. Στα έσοδα του πρώτου τριμήνου συμπεριλαμβάνεται και το τίμημα από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ συνολικού ύψους 1,342 δις ευρώ.

Κολοσσιαίες αυξήσεις δαπανών επέβαλε η συγκυρία

Πάντως όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων η αύξηση των δαπανών επέδρασε αρνητικά στη λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της εμπορίας, όμως η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της παραγωγής. Επίσης θετικά επέδρασσε και η διενέργεια πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου.
Ενδεικτικό της κρίσης εξάλλου είναι το γεγονός ότι η ΔΕΗ το α’ τρίμηνο 2022 αύξησε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους σε 45,9 εκατ. έναντι μικρής αντιστροφής το α’ τρίμηνο 2021 ύψους 2,1 εκατ.
Η αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και η αύξηση της ζήτησης κατά 7,5% στην εγχώρια αγορά, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ κατά 101,7% το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περισυνή περίοδο. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,247 δις ευρώ, έναντι 1,114 δις ευρώ το 2021.

Ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης οι λειτουργικές δαπάνες της ΔΕΗ αυξήθηκαν κατά 133,8% και διαμορφώθηκαν σε 2,077 δις ευρώ 888,4 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η δαπάνη για αγορά φυσικού αερίου αυξήθηκε σημαντικά κατά 345,6% και ανήλθε σε 423,8 εκατ. ευρώ έναντι 95,1 εκατ. ευρώ τόσο λόγω αύξησης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 273,8% όσο και λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο κατά 22,4%.

Ενδεικτική εξάλλου της τεράστιας ανόδου της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος είναι η αύξηση κατά 395,2% της δαπάνης για αγορές ενέργειας, από 163,2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε 808,2 εκατ ευρώ την αντίστοιχη φετινή περίοδο. Σημειώνεται ότι η Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από 53,6 ευρώ/MWh το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 238,1 ευρώ/MWh το α’ τρίμηνο 2022. ‘
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στις δαπάνες για φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας έχει συνυπολογισθεί και η θετική επίπτωση από τη διενέργεια πράξεων για την αντιστάθμιση του κινδύνου της διακύμανσης των τιμών.

Ανοδικά το κόστος σε όλους τους τομείς

Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε κατά 49% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2021 και διαμορφώθηκε σε 156 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των τιμών του μαζούτ (κατά 50,5%) και του diesel (κατά 41%).
Αυξημένη κατά 116,6% ήταν και η δαπάνη για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2, η οποία διαμορφώθηκε σε 300 εκατ. το α’ τρίμηνο 2022 από 138,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 και τούτο παρά το γεγονός ότι η λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο ήταν μειωμένη κατά 150 GWh.

Ήταν ωστόσο αυξημένη η παραγωγή της από ακριβό φυσικό αέριο κατά 466 GWh το οποίο επίσης επιβαρύνεται με κόστος για εκπομπές CO2. Πάντως οι ανάγκες της ΔΕΗ για την αγορά δικαιωμάτων ρύπων μειώθηκαν κατά 4,3%. Η μέση τιμή προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών CO2 διαμορφώθηκε σε 70,5 ευρώ/τόνο από 31,7ευρώ/τόνο. Οι δαπάνες μισθοδοσίας διαμορφώθηκαν σε 176,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2022 από 159,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2021 λόγω της άρσης του πλαφόν στη μισθοδοσία του προσωπικού του ομίλου καθώς και της επαναχορήγησης δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.

Σε ότι αφορά τη θέση της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρισμού το μέσο μερίδιο της στην προμήθεια για το σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64% από 65,3% το α’ τρίμηνο 2021. Το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 90,9% (από 92,5%) στην Υψηλή Τάση, 44,5% (από 33,2%) στη Μέση Τάση, γεγονός που δείχνει την επιστροφή επιχειρήσεων στη ΔΕΗ μετά το ξέσπασμα της ενεργειακής κρίσης και τη μετατροπή των σταθερών τιμολογίων από άλλους παρόχους σε κυμαινόμενα και 66% (από 68,6%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 39,7% της συνολικής ζήτησης το α’ τρίμηνο 2022 , ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ τρίμηνο 2021 ήταν 46,9% .
Μειωμένη κατά 35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του α΄ τριμήνου 2021 ήταν η παραγωγή από μεγάλους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και διαμορφώθηκε σε 1.226 GWh. Όπως προαναφέρθηκε αυξημένη ήταν η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ ενώ σημαντική αύξηση κατά 14,7% ή 319 GWh κατέγραψαν και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ.

Χρηματοδοτήθηκε η αντιστάθμιση

Οι συνολικές επενδύσεις το α’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε 102 εκατ. έναντι 90,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2021 και κατευθύνθηκαν κυρίως στα δίκτυα διανομής (72,2 εκατ ευρώ), ενώ για τη συμβατική παραγωγή διατέθηκαν 20,7 εκατ. ευρώ και για τις ΑΠΕ 7 εκατ ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι το καθαρό χρέος της ΔΕΗ στο τέλος Μαρτίου ήταν 2,131 δις ευρώ αυξημένο κατά 242 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2021 (1,889 δις ευρώ) και τούτο παρά το γεγονός ότι στον υπολογισμό του έχει ληφθεί υπόψη και το τίμημα των 1,32 δις ευρώ που κατέβαλε η Macquarie Asset Management για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων η αύξηση του χρέους οφείλεται στη μείωση των χρηματικών διαθεσίμων ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου λόγω της έντονης μεταβλητότητας των αγορών καθώς και για κεφάλαιο κίνησης για αγορά φυσικού αερίου, CO2 και ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου