Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Η ΔΕΗ ορίζεται Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου για μεταβατική περίοδο 3 μηνών μέχρι την πραγματοποίηση διαγωνισμού

 
Ως προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου ορίστηκε η ΔΕΗ για το διάστημα 29.06.2020 μέχρι τις 28.09.2020, σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και η οποία αναρτήθηκε εχθές στην πλατφόρμα της Διαύγεια.
Σε ότι αφορά τους όρους για την κάλυψη της υπηρεσίας προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ορίζονται ως εξής:
(α) Την έγκριση των ακόλουθων ποσοστών προσαύξησης επί των
τιμολογίων προμήθειας (ανταγωνιστικών χρεώσεων) της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου:
 (i) για πελάτες Υψηλής Τάσης (ΥΤ) πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους χονδρεμπορικής αγοράς, και
(ii) για πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης (ΜΤ & ΧΤ), δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων).
(β) Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να δημοσιεύει τα τιμολόγια που θα ισχύσουν ανά κατηγορία πελατών για την παροχή υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.
Σε ότι αφορά τους πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης η διατήρηση του ποσοστού προσάυξησης σε 10% επιλέχθηκε από την Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εν λόγω υπηρεσία δεν έχει ενεργοποιηθεί κατά την τελευταία τριετία και ότι δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς από τη ΔΕΗ η ανάγκη προσαύξησης του ποσοστού επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου προμήθειας (σκέλος ανταγωνιστικών χρεώσεων) για τους πελάτες ΜΤ & ΧΤ.
Τέλος, σε ότι αφορά την επιλογή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού για την κάλυψη της υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναφέρει τα εξής:
Επειδή, η επανάληψη της διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εν λόγω υπηρεσία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι την 28.06.2020, ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου, για την οποία έχει ήδη γίνει, δυνάμει της υπ’ αριθμ.408/2020 απόφασης ΡΑΕ, η υπηρεσία του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου ανατίθεται στη ΔΕΗ Α.Ε. σταθμίζοντας αφενός την υποχρέωση διασφάλισης της αδιατάρακτης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, αφετέρου τον κατάλληλο και επαρκή χρόνο για την επανάληψη της διενέργειας πρόσκλησης ενδιαφέροντος υποψηφίων προμηθευτών, κρίνεται εύλογο να ανατεθεί στην ΔΕΗ Α.Ε. η παροχή της υπηρεσίας Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου, με τους ίδιους όρους καθορισμού του Ανταλλάγματος, για το χρονικά περιορισμένο διάστημα των τριών (3) μηνών, και συγκεκριμένα για την περίοδο από 29.06.2020 έως 28.09.2020.
Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος διαγωνισμός για τον πάροχο Τελευταίου Καταφυγίου κηρύχθηκε άγονος. Σε μια τέτοια περίπτωση, βάσει κανονισμού, ορίζεται ως πάροχος της Υπηρεσίας Τελευταίου Καταφυγίου ο Προμηθευτής με το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς ανά κατηγορία πελατών. Λαμβάνοντας υπόψη την «εικόνα» του Μαΐου, η ΔΕΗ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στην υψηλή, μέση και χαμηλή τάση και ως εκ τούτου θα πρέπει να ορισθεί ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ). 
Τέλος, η ΡΑΕ έχει συγκροτήσει τριμελή επιτροπή για την ανάδειξη προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου για περίοδο διάρκειας 2 ετών, αρχής γενομένης από τις 29.09.2020.
Ολόκληρη η απόφαση της ΡΑΕ είναι διαθέσιμη εδώ

Μιχάλης Μαστοράκης 
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου