Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

ΥΠΕΝ: Ιδού γιατί προχωράμε στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ - Αξιοποίηση των δικτύων για ενεργειακή ασφάλεια

 
Το σκεπτικό της κυβέρνησης για την απόφαση περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ ανέλυσε το ΥΠΕΝ σε απάντησή του προς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν υποβάλει σχετικό ερώτημα πρόσφατα στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο ξεκινά υπενθυμίζοντας ότι η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ αποτελεί προεκλογική
δέσμευση της Κυβέρνησης.
Όπως τονίζει, στο πλαίσιο του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050 που φιλοδοξεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τον εθνικό στόχο της απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2028 που έχει θέσει η Ελληνική Κυβέρνηση, είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες και συστήματα για την αναβάθμιση των υφιστάμενων δικτύων σε έξυπνα δίκτυα καθώς και να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την εν γένει βελτίωση της λειτουργιάς της αγοράς ενέργειας. Ειδικά στη σημερινή συγκυρία και την εποχή μετά τον COVID-19, η ταχεία ανάπτυξη των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρισμού θα συμβάλει σημαντικά στη γρήγορη ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας. 
Το ΥΠΕΝ παρατηρεί ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση είναι αυτή η οποία προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, με τρόπο τουλάχιστον ασυνήθιστο. Πιο συγκεκριμένα, το Δημόσιο διατηρεί μεν την πλειοψηφία των μετοχών, πλην όμως διαθέτει περιορισμένη αυτονομία στις στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες απαιτούν την σύμφωνη γνώμη του επενδυτή μειοψηφίας. Η συμμετοχή της State Grid στον ΑΔΜΗΕ, με ποσοστό 24%, συνοδεύεται από μια ετεροβαρή συμφωνία η οποία παρέχει στο μέτοχο μειοψηφίας:
α) τη δυνατότητα να συνδιοικεί και να μπλοκάρει στρατηγικές αποφάσεις και
β) δικαίωμα πρώτης προτίμησης, στην περίπτωση που το Δημόσιο πουλήσει περαιτέρω ποσοστό μετοχών. 
Η Κυβέρνηση έχει εξαρχής δηλώσει ότι προτίθεται να προχωρήσει στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Η διαδικασία και η μέθοδος πιθανής εισόδου νέου επενδυτή στην εταιρική γεωμετρία του ΑΔΜΗΕ θα γίνει με τον τρόπο που προβλέπεται στις διεθνείς καλές πρακτικές για συναλλαγές τέτοιας φύσης και είναι συμβατός με τον υφιστάμενο εταιρικό σχηματισμό. Είναι προφανές το γεγονός ότι θα τηρηθούν απολύτως διαφανείς διαδικασίες για τις οποίες η Βουλή θα είναι διαρκώς ενήμερη, έχοντας ως πρωταρχικό γνώμονα την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος.  
Η Κυβέρνηση επιδιώκει την ενίσχυση και βελτιστοποίηση του μετοχικού σχήματος της εταιρίας καθώς τόσο ο ΑΔΜΗΕ όσο και οι υπόλοιποι Διαχειριστές Δικτύων ενέργειας έχουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της συμμετοχής τους στον ενεργειακό μετασχηματισμό. Προς το σκοπό αυτό η Ελληνική Κυβέρνηση, υλοποιώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης, επιδιώκει τη συμμετοχή νέων μακροχρόνιων επενδυτών με σκοπό:  
• την επιτάχυνση της ανάπτυξης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων εις όφελος των τελικών καταναλωτών,
• τη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της αγοράς των δικτύων για τη δημιουργία νέων ευκαιριών και θέσεων εργασίας,
• τη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργειών προστιθέμενης αξίας οι οποίες θα διευρύνουν την εξωστρέφεια των Διαχειριστών και την λειτουργική τους δραστηριότητα,
• την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και τη δημιουργία μόχλευσης, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, στα δίκτυα ενέργειας,
• την εμπροσθοβαρή υλοποίηση των απαραίτητων και σημαντικών επενδύσεων ούτως ώστε να παρέχεται, σε όλους τους παραγωγούς, η δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο και ταυτόχρονα να ενισχυθεί η αξιοπιστία και ευστάθεια λειτουργίας των δικτύων,
• τη μετάβαση σε νέα μοντέλα λειτουργίας, αποδοτικότερα και με δυνατότητα για ταχεία λήψη αποφάσεων και εισαγωγή εξειδικευμένης και υψηλής τεχνογνωσίας
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του κομβικού ρόλου του ΑΔΜΗΕ στην διείσδυση των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό μίγμα, θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν.4685/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα, δίνεται η δυνατότητα σε παραγωγούς ΑΠΕ μικρής ισχύος που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν τα έργα τους λόγω του κορεσμού του δικτύου, να προχωρήσουν στην επένδυσή τους μέσω της υποβολής κοινού αιτήματος με άλλους παραγωγούς για κατασκευή νέου Υποσταθμού στον ΑΔΜΗΕ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεργάζεται στενά και με τους δύο διαχειριστές (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) για την πλήρη καταγραφή μιας απλοποιημένης διαδικασίας για την ανάπτυξη νέων υποσταθμών από παραγωγούς ΑΠΕ. 
Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη και διαχείριση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από τον ΑΔΜΗΕ, είναι ρυθμιζόμενη δραστηριότητα και αποτελεί φυσικό μονοπώλιο. Συνεπώς η δραστηριότητά του ΑΔΜΗΕ ελέγχεται από τη ΡΑΕ η οποία:  
αξιολογεί και εγκρίνει το πλάνο ανάπτυξης του δικτύου,
αποφασίζει για τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση της ρυθμιζόμενης δραστηριότητας,
δύναται να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του με το οικείο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 
Ειδικά για τα ανωτέρω σημειώνονται ιδίως οι διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου, του Ν. 4001/2011 και τις κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου κανονιστικές αποφάσεις και συγκεκριμένα: 
1. Πιστοποίηση: διαπίστωση συμμόρφωσης με το Ενωσιακό Δίκαιο από τη ΡΑΕ.
2. Έσοδο / χρεώσεις χρήσης, όροι, προϋποθέσεις, αποδόσεις, κίνητρα από τη ΡΑΕ. 3. 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης από την ΡΑΕ και ENTSO-E.
Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, η εταιρία για το 2018 εισέπραξε μέρισμα από τη συγγενή ΑΔΜΗΕ ΑΕ ποσού € 7.717 χιλ. και προμέρισμα ποσού € 3.748 από τη θυγατρική ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.
Καταδεικνύεται λοιπόν σαφώς από τα ανωτέρω ότι κύριο μέλημα και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και η αξιοποίηση των δικτύων ενέργειας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.  

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου