Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Από πυρηνικά 5,8% και λιθάνθρακα 8,1% το ρεύμα που καταναλώνουμε στη χώρα μας - Το μείγμα καυσίμων κάθε προμηθευτή

Υπολογίστηκε και δημοσιεύτηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας για το έτος 2019.
Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη δίνει στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα από τα κριτήρια
επιλογής Προμηθευτή, επιπρόσθετα της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξιοπιστίας της εταιρείας προμήθειας, είναι το μείγμα πρωτογενών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να προαχθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, έχει θεσπιστεί στο κοινοτικό δίκαιο η έννοια της Εγγύησης Προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και η υποχρέωση των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να περιλαμβάνουν ή επισυνάπτουν στους λογαριασμούς και στο διαφημιστικό υλικό που διαθέτουν στον τελικό πελάτη διευκρινίσεις σχετικά με την συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΑΠΕΕΠ στη χώρα μας, υπολογίζει το λεγόμενο "Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα Χώρας", δηλαδή την "κατανομή σε πρωτογενείς πηγές της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα, για το μέρος της κατανάλωσης της οποίας η προέλευση δεν αποδεικνύεται με ανάκληση Εγγυήσεων Προέλευσης".
Για τον υπολογισμό του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος ο ΔΑΠΕΕΠ συνεργάστηκε με το Association of Issuing Bodies που διενεργεί τον υπολογισμό του European Attribute Mix για 32 ευρωπαϊκές χώρες. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι η Issuance Based (IB, RE-DISS II Project) που αντικατέστησε από φέτος την Shifted Transaction Based method (STB, RE-DISS II Project) στον υπολογισμό του European Attribute Mix.
Παράλληλα υπολογίστηκε και αποστάλθηκε σε κάθε Προμηθευτή η συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του κατά το 2019 καθώς και οι σχετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (εκπομπές CO2 και ραδιενεργά απόβλητα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία του διαχειριστή, το ενεργειακό μείγμα παραγωγής 2019 ήταν φυσικό αέριο 36%, λιγνίτης 21,7%, αιολικά 15,2%, πετρέλαιο 9,6%, υδροηλεκτρικά 8,3%, ηλιακά 8,3% και βιομάζα 0,8%.
Αντίστοιχα, το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα 2019 ήταν φυσικό αέριο 35%, λιγνίτης 19%, πετρέλαιο 8,4%, λιθάνθρακας 8,1%, αιολικά 7,8%, υδροηλεκτρικά 7,1%, ηλιακά 7%, πυρηνική ενέργεια 5,8%, βιομάζα 0,9% και γεωθερμία 0,1%.
Χάρης Αποσπόρης
energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου