Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ: Αξιολόγηση ανά 2ετία των μελών Δ.Σ., μοντέλο καταπολέμησης διαφθοράς, πλατφόρμα καταγγελιών, πολιτική μισθών


Νέες πρωτοποριακές μεθόδους αξιολόγησης των μελών του Δ.Σ που θα γίνεται πλέον ανά διετία, μοντέλα καταπολέμησης της διαφθοράς, πλατφόρμα ανώνυμων καταγγελιών (whistleblowing), μαζί με συμπληρωματικές ρυθμίσεις στην πολιτική μισθών και πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards), περιλαμβάνουν οι αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ που

αναμένεται να εγκρίνει σήμερα η έκτακτη Γενική της Συνέλευση.

Στην πράξη, τα παραπάνω αποτελούν εναρμόνιση του καταστατικού της με βάση τις προβλέψεις του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση (ν.4706/2020), ενώ όσον αφορά την πολιτική αμοιβών πρόκειται για προσαρμογή με βάση βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους της ΔΕΗ.

Εν προκειμένω τα κυριότερα θέματα της σημερινής έκτακτης Γ.Σ. της ΔΕΗ είναι :

 • Εκλογή μελών Δ.Σ. της επιχείρησης, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, όπως και των κανόνων διασφάλισης της διαφορετικότητας όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, τη συμμετοχή μετόχων, αλλά και με βάση εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα.
 • Αλλαγές όσον αφορά στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων κατά την διαδικασία επιλογής υποψηφίων μελών του Δ.Σ.
 • Καθιέρωση ενός μη εκτελεστικού αντιπροέδρου στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, όταν ο διευθύνων σύμβουλος και ο πρόεδρος είναι το ίδιο πρόσωπο.

Τι προβλέπεται για τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ζητήματα ατομικής και συνολικής καταλληλότητας.
 • Κριτήρια διαφοροποίησης, δηλαδή ποσόστωση 25% για τη συμμετοχή των γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών.
 • Κανείς αποκλεισμός από τα όργανα διοίκησης εξαιτίας φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικών και κοινωνικών καταβολών, θρησκείας, απόψεων, ηλικίας, σεξουαλικών προτιμήσεων.
 • Ευρύτερη εκπροσώπηση των μετόχων που έχουν τουλάχιστον το 10% των μετοχών.
 • Επιτροπή Υποψηφιοτήτων από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Η νέα επιτροπή θα εντοπίζει και θα προτείνει προς το ΔΣ πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους. Θα λαμβάνονται υπόψιν τα κριτήρια που θα καθορίζει η εταιρεία σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας.
 • Αξιολόγηση της καταλληλότητας του ΔΣ. ανά 2 χρόνια.

Νέα πολιτική αμοιβών

 • Συμπληρωματικές ρυθμίσεις της πολιτικής αμοιβών για τα μέλη του Δ.Σ. και των επιτροπών του, τα ανώτερα στελέχη και τα στελέχη της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ. Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με την εθνική νομοθεσία και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
 • Πολιτική αμοιβών σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, δηλαδή μπόνους συνδεδεμένα με την επίτευξη οικονομικών, στρατηγικών και λειτουργικών στόχων, όπως και στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Καθιέρωση ενός πλάνου μακροχρόνιας επιβράβευσης στελεχών μέσω διάθεσης μετοχών (stock awards). Προβλέπει 4 κύκλους μέχρι το 2025 με 2 χρόνια maturity και πληρωμή στον 3ο χρόνο, καθώς επίσης τη διάθεση ενός ποσοστού το πολύ 0,8% των μετοχών εντός της 5ετούς διάρκειας του πλάνου.
 •  Γιώργος Φιντικάκης
 • energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου