Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Μέσω SPV προχωρά στην τιτλοποίηση απαιτήσεων και την ανάθεση στην Qualco η ΔΕΗ – Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την τιτλοποίηση (μεταβίβαση λόγω πώλησης) απαιτήσεων κατά οικιακών ή εταιρικών πελατών μέσω διαδοχικών χαρτοφυλακίων: το πρώτο τώρα και τα υπόλοιπα μέσα στην επόμενη διετία.

Η τιτλοποίηση, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, αφορά μέρος των οφειλών

από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, που έχουν εμφανίσει ή εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής τουλάχιστον 90 ημερών.

Οι απαιτήσεις θα πωληθούν και μεταβιβαστούν στην εταιρεία ειδικού σκοπού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία PPC ZEUS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, η οποία θα αναθέσει την διαχείριση των Απαιτήσεων στην ΔΕΗ με σύμβαση διαχείρισης με την ΔΕΗ.  

Η PPC Zeus DAC έχει έδρα στο Δουβλίνο και είναι καταχωρημένη στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 671216.

Η ΔΕΗ, ως διαχειριστής των απαιτήσεων, θα αναθέσει κατ' εντολή και για λογαριασμό της PPC Zeus DAC συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των απαιτήσεων στην Qualco.

Τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών

Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων, η ΔΕΗ θα διαβιβάσει στην PPC Zeus DAC μόνο όσα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις απαιτήσεις είναι αναγκαία για τον σκοπό της τιτλοποίησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων και της δικαστικής ή εξωδικαστικής διεκδίκησης των οφειλομένων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (πλήρη), αριθμό παροχής, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών. 

Η ΔΕΗ, ως διαχειριστής των απαιτήσεων, θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τις απαιτήσεις κατ' εντολή και για λογαριασμό της PPC Zeus DAC, για σκοπούς είσπραξης των απαιτήσεων, ως Εκτελών την Επεξεργασία. Συγχρόνως, η θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ως αντισυμβαλλομένη των πελατών στις σχετικές συμβάσεις προμήθειας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. 

Έτσι, μετά τη μεταβίβαση των απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων θα είναι η PPC Zeus DAC και η ΔΕΗ ως Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, η καθεμία ενεργώντας αυτοτελώς, ως προς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τις απαιτήσεις και της σχετικές συμβάσεις προμήθειας, αντίστοιχα. Ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τις απαιτήσεις, η ΔΕΗ θα είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία με εντολή και για λογαριασμό της PPC Zeus DAC.

Μετά την ανάθεση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην Qualco, δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών και για τους σκοπούς της διαχείρισης των απαιτήσεων, η Qualco θα είναι Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία. 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης, η ΔΕΗ και η Qualco δύνανται να διαβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για συγκεκριμένες υπηρεσίες (ενδεικτικά, παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και  καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους, παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής γραπτών επικοινωνιών, παρόχους ελεγκτικών, λογιστικών/φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών -ενδεικτικά, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.), καθώς και σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους ή εταιρείες συμβολαιογράφων και δικαστικούς επιμελητές, με σκοπό την δικαστική ή εξωδικαστική επιδίωξη των οφειλομένων. 

Οι καταναλωτές μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη ΔΕΗ ως εκτελούσα την επεξεργασία απευθυνόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gdpr-issues@dei.com.gr.

Επίσης, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Qualco εδώ, ενώ μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους απευθυνόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@qualco.eu

 

 Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου