Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

ΔΕΗ: Ενημέρωση για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/oikonomia/dei-enimerosi-diabibasi-prosopikon-dedomenon

ΔΕΗ λογότυπο

 Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο τιτλοποίησης και μεταβίβασης απαιτήσεων προχώρησε η ΔΕΗ Α.Ε.

Σε συνέχεια της από 11.04.2021 σχετικής χρηματιστηριακής ανακοινώσεως, η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 (Τ.Κ. 104 32) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000786301000, (εφεξής «ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι

προχωρά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, στην τιτλοποίηση (μεταβίβαση λόγω πώλησης) απαιτήσεων κατά οικιακών ή ιδιωτικού δικαίου μη οικιακών πελατών από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης, που έχουν εμφανίσει ή εμφανίζουν καθυστέρηση πληρωμής τουλάχιστον 90 ημερών και δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 2000, 3000, 6000, 7000, 7500, 7501, 7503, 8000, 9000, 9500, 9600, 9700, 9800, 9900, 9910, 9930, 9935, 9940, 9950, 9960, 9980, 9999, D1, D2 (εφεξής «Απαιτήσεις»). Οι Απαιτήσεις θα μεταβιβαστούν σε διαδοχικά χαρτοφυλάκια, το πρώτο των οποίων θα μεταβιβαστεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2021 και τα επόμενα εντός δυο ετών από την μεταβίβαση του πρώτου χαρτοφυλακίου.

Οι Απαιτήσεις θα πωληθούν και μεταβιβαστούν στην εταιρεία ειδικού σκοπού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία PPC ZEUS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, με έδρα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας (Τέταρτος Όροφος, 3 George’ s Dock, IFSC, Δουβλίνο 1) και με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο εταιρειών της Ιρλανδίας 671216 (εφεξής «Εταιρία Ειδικού Σκοπού»), η οποία θα αναθέσει την διαχείριση των Απαιτήσεων στην ΔΕΗ με σύμβαση διαχείρισης με την ΔΕΗ. Καταχώρηση της μεταβίβασης και της ανάθεσης της διαχείρισης θα γίνει στα δημόσια βιβλία του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3156/2003.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών, ούτε τους όρους αποπληρωμής των Απαιτήσεων, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται με όλους τους τρόπους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ (https://www.dei.gr).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω τιτλοποίησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων και προς συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωσή της δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 1, 9, 10, 21, και 22 του Ν. 3156/2003, η ΔΕΗ θα διαβιβάσει στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, περιλαμβανομένων των πελατών, νόμιμων εκπροσώπων, διαχειριστών, εκπροσώπων, εταίρων και μελών διοίκησης νομικών προσώπων, των πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, ειδικών και καθολικών διαδόχων και τυχόν άλλων εμπλεκόμενων τρίτων που αφορούν και συνδέονται με τις Απαιτήσεις. Ειδικότερα, η ΔΕΗ θα διαβιβάσει προς την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία για τον σκοπό της τιτλοποίησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων και της δικαστικής ή εξωδικαστικής διεκδίκησης των οφειλομένων, τα οποία δύνανται να περιλαμβάνουν τον αριθμό συμβολαίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση (πλήρη), αριθμό παροχής, ΑΦΜ ή/και αρ. ταυτότητας, στοιχεία οφειλής, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμών (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).
Η ΔΕΗ, ως Διαχειριστής των Απαιτήσεων, θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τις Απαιτήσεις κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, για σκοπούς είσπραξης των Απαιτήσεων, ως Εκτελών την Επεξεργασία. Συγχρόνως, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα ως αντισυμβαλλομένη των πελατών στις σχετικές Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος Χαμηλής Τάσης, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Ως εκ τούτου, μετά την ως άνω μεταβίβαση των Απαιτήσεων, υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων θα είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και η ΔΕΗ ως Ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, η καθεμία ενεργώντας αυτοτελώς, ως προς τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τις Απαιτήσεις και της σχετικές Συμβάσεις Προμήθειας Ηλεκτρικού Ρεύματος αντιστοίχως.

Ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για τις Απαιτήσεις, η ΔΕΗ θα είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία με εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την παρούσα ενημέρωση. Για αναλυτικότερη πληροφόρηση ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη ΔΕΗ υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας παρακαλούμε δείτε για τη ΔΕΗ εδώ: https://www.dei.gr/el/titlop/t90

Περαιτέρω, η ΔΕΗ, ως Διαχειριστής των Απαιτήσεων, θα αναθέσει κατ' εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού συγκεκριμένες υπηρεσίες διαχείρισης των Απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρία συστημάτων πληροφορικής με την επωνυμία «QUALCO Α.Ε.» (εφεξής η «Qualco»), η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αγίου Κωνσταντίνου 40, 15124) δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Για τους σκοπούς των εν λόγω συγκεκριμένων υπηρεσιών διαχείρισης των Απαιτήσεων, η Qualco θα είναι Υπο-Εκτελών την Επεξεργασία.

Στο πλαίσιο της ως άνω διαχείρισης, η ΔΕΗ και η Qualco δύνανται να διαβιβάσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009 (όπως ισχύει) και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για συγκεκριμένες υπηρεσίες (ενδεικτικά, παρόχους υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων, εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους, παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης και αποστολής γραπτών επικοινωνιών, παρόχους ελεγκτικών, λογιστικών/φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών -ενδεικτικά, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές κ.λπ.), καθώς και σε δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους ή εταιρείες συμβολαιογράφων και δικαστικούς επιμελητές, με σκοπό την δικαστική ή εξωδικαστική επιδίωξη των οφειλομένων.

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στην εφαρμοστέα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679/EΕ και του Ν.4624/2019, ως ισχύει), η άσκηση και ικανοποίηση των οποίων τελεί υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται σε αυτήν, ιδίως: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης, δικαίωμα διαγραφής και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τη ΔΕΗ ως εκτελούσα την επεξεργασία απευθυνόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [gdpr-issues@dei.com.gr].

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την QUALCO (Υπο-εκτελούσα την Επεξεργασία) μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.qualco.eu/privacy-policy, ενώ μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@qualco.eu


Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/oikonomia/dei-enimerosi-diabibasi-prosopikon-dedomenon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου