Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

ΔΕΗ: Τι προβλέπει η νέα πολιτική αποδοχών για το ΔΣ και τα στελέχη της εταιρείας

ΔΕΗ: Τι προβλέπει η νέα πολιτική αποδοχών για το ΔΣ και τα στελέχη της εταιρείας

Απάντηση στο ερώτημα τι είδους διοίκηση θέλουν οι μέτοχοι για την εταιρεία αναμένεται να δώσει μεταξύ άλλων η αυριανή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται να εγκρίνει τη νέα πολιτική αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Επιτροπών και των Διοικητικών Στελεχών.

Κατά τα πρότυπα της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης και

σύμφωνα με όσα ισχύουν σε εταιρικούς οργανισμούς του εξωτερικού, το ΔΣ της ΔΕΗ ενισχύεται και αναβαθμίζεται καθώς η επιλογή των μελών θα γίνεται με βάση τη νέα πολιτική καταλληλότητας.

Επιπλέον, η νέα πολιτική αποδοχών εισάγει κίνητρα για τα στελέχη της επιχείρησης, όπως bonus για την επίτευξη στόχων, ενώ παράλληλα καθιερώνεται πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν μετοχών (stock awards).

Με τη θέσπιση του νέου πλαισίου αποδοχών για τα στελέχη α) ευνοείται η ευθυγράμμισή τους με τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους εταιρικούς στόχους β) υποστηρίζεται η ομαδικότητα και η αποδοτικότητα γ) αναγνωρίζονται οι προσπάθειες και ο βαθμός της συμβολής τους στα αποτελέσματά της ώστε η εταιρεία να εξακολουθεί να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζόμενους και την ελληνική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στην πολιτική αμοιβών της επιχείρησης και η καθιέρωση κινήτρων για τα στελέχη, είχαν προταθεί από ενώσεις μετόχων αλλά και από μεγάλα funds τα οποία έχουν τοποθετηθεί στη μετοχή της ΔΕΗ.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνονται:

Στα μέλη του ΔΣ προβλέπεται η καταβολή μεικτού ποσού 600 ευρώ ανά συνεδρίαση 

Στα μέλη των επιτροπών του ΔΣ καταβάλλεται μικτό ποσό 13 χιλιάδων ευρώ για τον πρόεδρο και 11 χιλιάδων για τα μέλη ετησίως και μικτό ποσό ανά συνεδρίαση ύψους 400 ευρώ. Το συνολικό ποσό των καταβολών δεν μπορεί να υπερβαίνει το μεικτό ποσό των 23 χιλιάδων ετησίως

Στα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ οι μικτές αποδοχές οριοθετούνται από την πολιτική αποδοχών και προσδιορίζονται επακριβώς από το ΔΣ.

Στον διευθύνοντα σύμβολο και τους αν. διευθύνοντες συμβούλους καταβάλλονται μικτές αποδοχές αντιστοίχως 200 χιλιάδων και 120 χιλιάδων ετησίως και παρέχεται η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου

Στους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας καταβάλλονται ετήσιες μικτές αποδοχές 100 χιλιάδων ευρώ και 70 χιλιάδων ευρώ αντιστοίχως και τους παρέχεται η δυνατότητα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου

Στους Διευθυντές /Διευθυντές κλάδων ΒΟΚ καταβάλλονται συνολικές μικτές ετήσιες αποδοχές 55.572 ευρώ.

Παρέχεται πρόσθετο κίνητρο με τη μορφή μεταβλητών μικτών αποδοχών συναρτώμενων από βραχυπρόθεσμη στοχοθεσία (bonus) που δύνανται να ανέρχνται κατ᾽ ανώτατο με την επίτευξη του 100% των στόχων που έχουν τεθεί και στο 50% των τακτικών αποδοχών για το διευθύνοντα σύμβουλο, τους αν. διευθύνοντες συμβούλους και για τους Γενικούς Διευθυντές και στο 30% των τακτικών αποδοχών για τους διευθυντές ΒΟΚ. Σε περίπτωση υπερεπίτευξης των στόχων οι παραπάνω μικτές αποδοχές μπορούν να προσαυξάνονται επιπλέον κατά 50%.

Τέλος για την περίοδο 2020 – 2025 παρέχεται επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης των στελεχών της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του ομίλου με τη μορφή 4 κυλιόμενων κύκλων προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards). 

 

Του Χάρη Φλουδόπουλου

www.capital.gr 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου