Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Μπόνους της ΡΑΕ στον ΔΕΔΔΗΕ για έξτρα απόδοση ως 1,5% σε 4 έργα - Ποιά είναι

Μπόνους της ΡΑΕ στον ΔΕΔΔΗΕ για έξτρα απόδοση ως 1,5% σε 4 έργα - Ποιά είναι

Από τα 13 έργα που είχε ζητήσει ο Διαχειριστής αποκλείστηκαν 9 από τα Μείζονος Σημασίας

Αυξημένη απόδοση από 0,5% έως 1,5% ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τέσσερα συγκεκριμένα έργα που καλείται να υλοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ εντός αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων τα οποία θα παρακολουθούνται από την Αρχή.
Το σημαντικότερο από τα έργα που θα λάβει και το υψηλότερο

μπόνους, δηλαδή επιπλέον απόδοση 1,5% η οποία προστίθεται στην απόδοση 6,5% που έχει ήδη εγκρίνει η ΡΑΕ για τον ΔΕΔΔΗΕ είναι η εγκατάσταση της τηλεμέτρησης συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατ ευρώ.
Έτσι ο ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο έργο θα έχει συνολική ετήσια απόδοση 8% γεγονός που εκτιμάται ότι ήταν και ένα από τα στοιχεία που συνέβαλαν στην προσέλκυση τόσο υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τον Διαχειριστή του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είναι γνωστό ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ιδιωτικοποίησης, μετά την ανάδειξη του επενδυτικού κεφαλαίου Macquarie σε πλειοψηφούντα προσφέροντα για την εξαγορά του 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ έναντι τιμήματος περίπου 2,3 δις ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ετήσιες αποδόσεις των περισσότερων ευρωπαϊκών διαχειριστών δικτύου κυμαίνονται μεταξύ 2-3%
Η ΡΑΕ ενέκρινε την έξτρα απόδοση, στο πλαίσιο απόφασης που χαρακτηρίζει τέσσερις επενδύσεις ως «Έργα Μείζονος Σημασίας», τα οποία δικαιούνται την λήψη οικονομικού́ κινήτρου από τον Διαχειριστή́ για την ανάληψη του κόστους υλοποίησης και για την έγκαιρη ολοκλήρωσή́ τους, όπως αυτή καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ).
Η σχετική απόφαση της ΡΑΕ αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια.

Ποιά έργα έλαβαν επιπλέον απόδοση

Ας σημειωθεί ότι στο καθεστώς των έξτρα κινήτρων, ο ΔΕΔΔΗΕ είχε ζητήσει να ενταχθούν 13 έργα με πρόσθετο επιτόκιο 2% , από τα οποία εγκρίθηκαν τα τέσσερα και με χαμηλότερο επιτόκιο
Τα έργα που εγκρίθηκαν για να λάβουν την πρόσθετη απόδοση είναι τα εξής:
- Επέκταση τηλεμέτρησης με επιτόκιο πρόσθετης απόδοσης 1,5% για 4 έτη.
- Εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών με επιτόκιο πρόσθετης απόδοσης 0,5% για τέσσερα έτη
-Νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών του ΔΕΔΔΗΕ με επιτόκιο πρόσθετης απόδοσης 0,5% για τέσσερα έτη και
-Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών με επιτόκιο πρόσθετης απόδοσης 0,5% για τέσσερα έτη.

Ποιά έμειναν εκτός

Τα έργα που έμειναν εκτός πρόσθετης απόδοσης είναι μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός του κέντρου ελέγχου δικτύων Αττικής, η δημιουργία κέντρου ελέγχου δικτύων νησιών, η αναβάθμιση των κέντρων ελέγχου των λοιπών περιφερειών, η αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα, οι υποδομές μέτρησης σταθμών παραγωγής στα μη διασυνδεδμένα νησιά, η δημιουργία υποδομών στα νησιά αυτά για την τήρηση του κώδικα ΜΔΝ, η αναβάθμιση προγραμματισμού ανάπτυξης δικτύων, η αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το κέντρο τηλε εξυπηρέτησης (call center)

Ως κύριο κριτήριο για την κατάταξη μίας επένδυσης στα Έργα Μείζονος Σημασίας πέρα από το σημαντικό́ όφελος για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας η ΡΑΕ έχει λάβει υπόψη την υποχρέωση ή μη υλοποίησης των έργων αυτών στο πλαίσιο άσκησης των βασικών αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή́, όπως αυτές απορρέουν από́ το νομοθετικό́ πλαίσιο.
Παράλληλα για την κινητροδότηση των έργων η ΡΑΕ θέτει και αυστηρές προϋποθέσεις όπως την υλοποίηση της επένδυσης εντός αναλυτικού χρονοδιαγράμματος επί του οποίου δεσμεύεται ο Διαχειριστής. Μάλιστα η Αρχή θα παρακολουθεί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
Είναι ενδεικτικό ότι για την επέκταση της τηλεμέτρησης, που είναι και η μεγαλύτερη επένδυση του Διαχειριστή, η επιτήρηση της υλοποίησης του έργου θα αφορά και στον αριθμό των τηλεμετρητών που θα εγκαθίστανται κάθε χρόνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εισηγηθεί ο ΔΕΔΔΗΕ και το οποίο προβλέπει:

Την εγκατάσταση 41.000 μετρητών το 2021, 300.000 μετρητών το 2022, 500.000 τηλεμετρητών το 2023, 800.000 τηλεμετρητών το 2024, 1 εκατ. τηλεμετρητών το 2025, 1 εκατ. τηλεμετρητών το 2026, 813.000 τηλεμετρητών το 2027,1εκατ τηλεμετρητών το 2028, 1 εκατ. τηλεμετρητών το 2029 και την τοποθέτηση 900.000 τηλεμετρητών το 2030. Σ
υνολικά στο χρονικό διάστημα 2021-30 θα εγκαταστασθούν 7.354.000 τηλεμετρητές.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου