Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΗ: Αυτές είναι οι 5 αβεβαιότητες για την πορεία της εταιρίας - Τι λέει η Έκθεση Αποτελεσμάτων

ΔΕΗ: Αυτές είναι οι 5 αβεβαιότητες για την πορεία της εταιρίας - Τι λέει η Έκθεση Αποτελεσμάτων

Τα ρίσκα που η ίδια η εταιρία αναφέρει στην Οικονομική Έκθεση εξαμήνου

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και ο περιορισμός της συμμετοχής του δημοσίου ανοίγουν νέες προοπτικές για την ταχύτερη υλοποίηση του γιγαντιαίου επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ στις ΑΠΕ, την ανανεωμένη ΔΕΗ όμως θα εξακολουθήσουν να συνοδεύουν βαρίδια που αποτιμώνται από την ίδια ως επισφαλείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητά και τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Στην Εκθεση αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου

καταγράφονται μια σειρά από παράγοντες αβεβαιότητας ως προς την επίπτωση στην οικονομική της κατάσταση, όπως:

Oι εκκρεμότητητες με την DGcomp

Η έρευνα της για πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην χονδρεμπορική αγορά που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, για την οποία η ΔΕΗ εκφράζει την ανησυχία ότι μπορεί να επεκταθεί και στην λιανική. Η DGcomp έχει στείλει τρεις σειρές επίσημων ¨Αιτημάτων Πληροφοριών στη ΔΕΗ» μέχρι στιγμής, μία τον Ιανουάριο του 2019, μια το Νοέμβριο του 2020 και μία τον Ιούνιο του 2021. Οι δύο πρώτες έχουν απαντηθεί ενώ η τρίτη βρίσκεται υπό επεξεργασία προς απάντηση και πρόκειται να απαντηθεί εμπρόθεσμα.

Η ΔΕΗ, επισημαίνει ωστόσο, ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη ούτε ως προς το χρονοδιάγραμμα αυτής της έρευνας, ούτε ως προς τηνς έκβασή της ή «και τη δυνατότητα επέκτασης του πεδίου της έρευνας σε άλλα τμήματα της αγοράς, όπως είναι η λιανεμπορία». Σε περίπτωση που η DGcomp αποφασίσει ότι υπάρχει παράβαση νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, τότε, όπως σημείωνε η ΔΕΗ στην Εκθεσή της, ενδέχεται να επιβάλλει κυρώσεις ή και ένδικα μέσα που μπορεί να έχουν σημαντικά δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική της θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου της Μητρικής Εταιρίας.


Η απόσυρση λιγνιτικής παραγωγής

Η ΔΕΗ αποτιμά και ευλόγως την αρνητική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της λιγνιτικής παραγωγής λόγω των αυξημένων τιμών των CO2 και επισημαίνει την σημαντική αρνητική επίδραση που μπορεί να έχει στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και τη χρηματοοικονομική της θέση μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης απολιγνιτοποίηση. Σημειώνει επίσης, ότι καθυστερήσεις του προγράμματος απόσυρσης που μπορεί να προκύψουν για παράδειγμα από αίτημα του ΑΔΜΗΕ , της ΡΑΕ ή της κυβέρνησης για την διατήρηση σε λειτουργία η σε εφεδρεία οποιεσδήποτε από τις λιγνιτικές μονάδες χωρίς επαρκή αποζημίωση, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της εταιρίας.
Η ίδια ανησυχία εκφράζεται και για την διατήρηση σε λειτουργία ή εφεδρεία των σταθμών στα νησιά που έχουν διασυνδεθεί, χωρίς αποζημίωση. Σημειώνει ότι ο ομιλος και η μητρική διατρέχουν τον κίνδυνο να μην ανακτήσουν το αναπόσβεστο κόστος για όλους τους σταθμούς παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Για τους σταθμούς μάλιστα που θα τεθούν σε «ψυχρή εφεδρεία» υφίσταται ο επιπλέον κίνδυνος της μη ανάκτησης των λειτουργικών εξόδων. Πρόσθετη ανησυχία καταγράφεται σχετικά με τον ακριβή χρόνο που ο ΑΔΜΗΕ θα αναλάβει την πλήρη διαχειριστική ευθύνη του συστήματος υψηλής τάσης της Κρήτης και την κατανομή φορτίου των μονάδων παραγωγής.


Οι διακυμάνσεις των καυσίμων, των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Η δραστηριότητα της παραγωγής είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και των CO2 και η δραστηριότητα της προμήθειας στις διακυμάνσεις των αυξημένων τιμών χονδρικής πώλησης, κάτι που αυξάνει το κόστος παροχής ενέργειας στους πελάτες της. Δεδομένου ότι το μερίδιό της στην παραγωγή είναι μικρότερο από το μερίδιο στη λιανική οι αυξανόμενες τιμές χονδρικής μεγεθύνει το καθαρό άνοιγμα της εταιρίας και την έκθεσή της στον κίνδυνο της χονδρεμπορικής αγοράς, γι αυτό και οι αυξανόμενες τιμές χονδρικής πώλησης, όπως επισημαίνεται, ενδέχεται να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα τη χρηματοοικονομική της θέση.

Ο παράγοντας τιμολόγια

Η αγωνία αυτή φαίνεται να είναι μεγαλύτερη για τις εταιρίες μέσης και υψηλής τάσης, με τη ΔΕΗ να επισημαίνει ότι πρόκειται για πελάτες που συμμετέχουν σε σημαντικούς οικονομικούς για την Ελλάδα κλάδους και τυχόν αδυναμία του να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ή και της δυνατότητάς τους να συνεργασθούν με ανταγωνιστές προμηθευτές, ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της εταιρίας.

Μερίδια λιανικής

Η ΔΕΗ επισημαίνει την υποχρέωσή της για μείωση κάτω από το 50% και εκτιμώντας ότι μεγάλα τμήματα της προμήθειας δεν είναι ελκυστικά για τους ανταγωνιστές της λόγω χαμηλών περιθωρίων ή άλλων ιδιαιτεροτήτων ως προς τον τρόπο εξόφλησης των πελατών της , (φωτογραφίζοντας ουσιαστικά βιομηχανίες υψηλής τάσης και δημόσιο) , εκφράζει την ανησυχία ότι οι ανταγωνιστές της θα επιχειρήσουν να αποσπάσουν τους καλύτερους πελάτες και η ίδια θα υποχρεωθεί να συνεχίσει την προμήθεια προς τους λιγότερο αποδοτικούς με πιο επισφαλή πιστωτικά χαρακτηριστικά.


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου