Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA 471,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021 - Μείωση συμμετοχή λιγνίτη στο 23% του μείγματος

ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA 471,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2021 - Μείωση συμμετοχή λιγνίτη στο 23% του μείγματος

Στο 21,5% το περιθώριο του επαναλαμβανομένου EBITDA

 

  • Επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €471,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 (από €457,3 εκατ. α’ εξάμηνο του 2020)
  • Μείωση της συμμετοχής της λιγνιτικής παραγωγής στο 23% του ενεργειακού μείγματος της ΔΕΗ, από 33% και αύξηση της παραγωγής από υδροηλεκτρικές και μονάδες φυσικού αερίου κατά 108% και 54,7% αντίστοιχα
  • Άνω του 30% του δανεισμού έχει συνδεθεί με στόχους βιωσιμότητας

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

δεη1.PNG

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς δεικτών που περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη, μπορείτε να ανατρέξετε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021 (Παράρτημα: Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης - “ΕΔΜΑ”).

Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών

 δεη2.PNG

 

Εξέλιξη κερδοφορίας

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων  (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν σε €471,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €457,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 21,5% από 20,3%.

Οι αυξημένες δαπάνες λόγω της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία της δραστηριότητας της Εμπορίας. Αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό  από την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος της δραστηριότητας της Παραγωγής όπου καταγράφηκε αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου. Παράλληλα, οι δράσεις μας το α’ εξάμηνο του 2021 για τη βελτίωση των εισπράξεων είχαν θετική επίπτωση στις επισφαλείς απαιτήσεις όπως είχε ήδη προβλεφθεί στο πλάνο μας.

Το EBITDA του α’ εξαμήνου του 2021  όπως και αυτό του α’ εξαμήνου του 2020  επηρεάστηκε επίσης από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις και  διαμορφώθηκε σε €434 εκατ. έναντι €485,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020[1]

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €26,9 εκατ. από €29,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.

 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2021, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γεώργιος Στάσσης δήλωσε:

 

“Το α΄ εξάμηνο του έτους επιτύχαμε ανθεκτικές επιδόσεις, παρά τις δυσμενείς συνθήκες στις τιμές των βασικών προϊόντων (commodity prices), λόγω της καθετοποίησης των δραστηριοτήτων μας. Για το σύνολο τους έτους, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη του στόχου που έχουμε θέσει για επανάληψη της λειτουργικής κερδοφορίας του 2020, παρά την αύξηση του ενεργειακού κόστους και για το σκοπό αυτό έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα  μέτρα.

Συνεχίσαμε το πρόγραμμα απόσυρσης λιγνιτικής ισχύος με βάση το στρατηγικό μας στόχο για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο ενεργειακό μείγμα. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις δράσεις μας για περαιτέρω ωρίμανση του χαρτοφυλακίου μας έργων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο πλέον ξεπερνά τα 10GW. Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις στις δραστηριότητες των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και στο Δίκτυο Διανομής με βάση το Επιχειρηματικό μας Σχέδιο. Περαιτέρω πρόοδος καταγράφηκε στη διαδικασία μετασχηματισμού των Εμπορικών δραστηριοτήτων μας, με την εισαγωγή νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας ενώ ξεκινήσαμε τον ανασχεδιασμό της εμπειρίας των πελατών μας με το πρώτο κατάστημα πιλότο στην Αθήνα να είναι σε λειτουργία από τον Ιούλιο. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, έχουμε ήδη εγκαταστήσει μέσω της ΔΕΗ blue πάνω από 400 φορτιστές στην Ελλάδα, διαθέτοντας το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο δημόσιων φορτιστών στην χώρα.

Σε συνέχεια της αναβάθμισης από την S&P τον Νοέμβριο 2020, λάβαμε τον Ιούνιο και νέα αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα σε Β+ με θετικές προοπτικές κυρίως λόγω της βελτίωσης των θεμελιωδών μεγεθών και δεικτών της ΔΕΗ. Αξιοποιώντας την βελτίωση της πιστοληπτικής μας αξιολόγησης, πετύχαμε την επάνοδο μας στις αγορές κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών βιωσιμότητας άνω των €1,2 δισ από τις αρχές του χρόνου. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει να ενσωματώνουμε δείκτες βιωσιμότητας στις δανειακές μας συμβάσεις και με τις ελληνικές τράπεζες με την πρόσφατη υπογραφή νέου δανείου € 300 εκατ. με την μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης, καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη στρατηγική μας δέσμευση για ενσωμάτωση στην πολιτική χρηματοδότησής μας περιβαλλοντικών στόχων που σχετίζονται με τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Ποσοστό άνω του 30% του δανεισμού είναι πλέον συνδεδεμένο με στόχους βιωσιμότητας. Τέλος, σημαντικό γεγονός κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2021 ήταν και η ολοκλήρωση χρηματοδότησης και από τις δύο συναλλαγές τιτλοποίησης απαιτήσεων, οι οποίες εκτός από την ενίσχυση της ρευστότητας αναμένεται να επιφέρουν και θετική επίδραση στην είσπραξη απαιτήσεων. 

Η προσφορά ύψους €2,1 δισ του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group, για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ η οποία αποτιμά το 100% της αξίας του σε €4,3 δισ παραπέμπει σε μία αξία 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και αποτελεί το μεγαλύτερο τίμημα που έχει ποτέ προσφερθεί για συναλλαγή πώλησης υποδομών στην Ελλάδα.  Τα κεφάλαια που θα εισπράξει η ΔΕΗ θα χρησιμοποιηθούν για την μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και για την επιτάχυνση του επενδυτικού πλάνου.”  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ανάλυση Εσόδων & Λειτουργικών δαπανών Ομίλου ΔΕΗ

 
Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το α’ εξάμηνο 2021 κατά €56,2 εκατ. ή 2,5% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 1.156 GWh ή 7,3%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς (5 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς η εγχώρια ζήτηση παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 0,4%.

 

Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες το α’ εξάμηνο του 2021, μειώθηκαν κατά €70,4 εκατ. (ή κατά   3,9%) σε €1.721,9 εκατ. έναντι €1.792,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειωμένης δαπάνης για αγορές ενέργειας, της αντιστροφής προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις καθώς και της συνεχιζόμενης μείωσης της δαπάνης μισθοδοσίας παρά τις αυξημένες δαπάνες για αγορά καυσίμων. Στις προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες δεν έχουν συνυπολογισθεί οι εφάπαξ επιπτώσεις από την  αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024, από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού και από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ.

Λειτουργικά μεγέθη (παραγωγή - εισαγωγές - εξαγωγές) 

Το α΄ εξάμηνο 2021 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 0,4% στις 26.557 GWh έναντι 26.450 GWh το α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στο β’ τρίμηνο του 2021 , λόγω της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε επίπεδο συνολικής ζήτησης, περιλαμβάνοντας δηλαδή την ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, σημειώθηκε αύξηση κατά 5,9% λόγω της αύξησης των εξαγωγών των Τρίτων (αύξηση κατά 1.552 GWh ή 282% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020). 

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 64,9% το α’ εξάμηνο του 2021 από 69,9% το α’ εξάμηνο του 2020. Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 63,8% τον Ιούνιο του 2021 από 66,1% τον Ιούνιο του 2020, ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 91,5% (από 94,5%) στην Υψηλή Τάση, 35,3% (από 30,5%) στη Μέση Τάση και 67,7% (από 70,6%) στη Χαμηλή Τάση.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου ΔΕΗ κάλυψαν το 44,2% της συνολικής ζήτησης το α΄ εξάμηνο 2021  (40,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ εξάμηνο 2020 ήταν 36,8% (32,9% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), λόγω της αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή από υδροηλεκτρικές μονάδες αυξήθηκε κατά 108% ή 1.451 λόγω των μεγαλύτερων ποσοτήτων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών το α’ εξάμηνο 2021  σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2020  (αυξημένες εισροές  το 2021 κατά 146% ή 2.152 GWh).

Η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 54,7% ή κατά 1.589 GWh ενώ αντίθετα η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 7,6% ή 227 GWh, λόγω υψηλότερων τιμών CO2 που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες λιγότερο ανταγωνιστικές.

Σε επίπεδο χώρας, σημειώθηκε άνοδος στην παραγωγή από ΑΠΕ κατά 13.6% ή 962 GWh. Επίσης, οι εισαγωγές  ηλεκτρικής ενέργειας  μειώθηκαν κατά 26,8% ή 1.561 GWh.  

  

Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα ΔΕΗ & τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά €106,4 εκατ. (9,9%) σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020 . 

Συγκεκριμένα:

  • Η δαπάνη για υγρά καύσιμα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα €225 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2020, παρά την αύξηση κατά 5,9% της παραγωγής από υγρά καύσιμα, η οποία αντισταθμίστηκε από την χαμηλότερη τιμή κυρίως του μαζούτ μεταξύ των αντίστοιχων χρονικών περιόδων.
  • Η δαπάνη για φυσικό αέριο, αυξήθηκε σημαντικά κατά 94,4% σε €218,3 εκατ. έναντι €112,3 εκατ. λόγω αύξησης της αντίστοιχης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της τιμής του φυσικού αερίου.

     

  • Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα (ηπειρωτική χώρα) και το Δίκτυο (μη διασυνδεδεμένα νησιά), μειώθηκε κατά €172,7 εκατ. λόγω του μικρότερου όγκου των αγορών ενέργειας παρά την αύξηση της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) από €41,4/MWh το α’ εξάμηνο του 2020 σε €61,9/MWh το α’ εξάμηνο του 2021.
  • Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 αυξήθηκε σε €296,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 από €171,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 από €23,3/τόνο σε €38,9/τόνο και σε λιγότερο βαθμό λόγω της αύξησης των ποσοτήτων CO2 κατά 3,4%.

Δαπάνες Μισθοδοσίας 

Η δαπάνη μισθοδοσίας χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκε κατά €23 εκατ. σε €324,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021 από €347,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως σε αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (μείωση προσωπικού κατά 1.456 εργαζόμενους από 14.646 εργαζόμενους στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2020 σε 13.190 εργαζομένους στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2021). Συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, τα μεγέθη διαμορφώθηκαν σε €350 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021 από €374,2 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020.

Προβλέψεις

 Το α’ εξάμηνο του 2021  καταγράφηκε αντιστροφή των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ύψους € 155,6 εκατ. έναντι αύξησης των προβλέψεων πέρυσι ύψους € 42,2 εκατ. λόγω των δράσεων που έχουν αναληφθεί για τη βελτίωση των εισπράξεων.

Εφάπαξ επιπτώσεις στο EBITDA

Το EBITDA του α’ εξάμήνου του 2021  όπως και αυτό του α’ εξαμήνου του 2020  επηρεάστηκε και από ορισμένες εφάπαξ επιπτώσεις. Συγκεκριμένα:

  • Το α’ εξάμηνο του 2021, επηρεάστηκε αρνητικά από την αναδρομική χρέωση ύψους €34,7 εκατ. λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2021-2024 και από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €2,8 εκατ.
  • Αντίστοιχα, το EBITDA του α’ εξαμήνου του 2020 είχε επηρεαστεί αρνητικά από την πρόβλεψη για αποζημιώσεις προσωπικού ύψους €16.3 εκατ. και θετικά από το πιστωτικό τιμολόγιο για την προμήθεια φυσικού αερίου παρελθόντων ετών από την ΔΕΠΑ ύψους €44,8 εκατ.

Συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω εφάπαξ επιπτώσεων, το EBITDA του α’ εξάμηνο του 2021  διαμορφώθηκε σε €434 εκατ. από €485,8 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.

 

Επενδύσεις

Οι συνολικές επενδύσεις το α’ εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε €190,9 εκατ. έναντι €160,6 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020.

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις σε έργα επαναληπτικού χαρακτήρα στο Δίκτυο Διανομής καθώς και σε ΑΠΕ.

Η σύνθεση των κύριων επενδύσεων έχει ως εξής :

(σε € εκατ.)

Α’ εξάμηνο 2021

Α’ εξάμηνο 2020

Δ

Δ (%)

Ορυχεία

18,6

11,4

7,2

63,2

Συμβατική παραγωγή

50,9

56,5

-5,6

-9,9

ΑΠΕ (*)

20,0

13,0

7,0

53,8

Δίκτυα Διανομής  

98,5

78,7

19,8

25,2

Λοιπές

2,9

1,0

1,9

190,0

Σύνολο

190,9

160,6

30,3

18,9

(*)  Συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.

 

Καθαρό Χρέος

Το καθαρό χρέος στις 30.6.2021 ήταν €2.895,3 εκατ., μειωμένο κατά €388,3 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2020 (€3.283,6 εκατ.).  Εντός του α΄ εξαμήνου 2021 εκδόθηκαν ομολογίες βιωσιμότητας συνολικού ύψους €775 εκατ. οι οποίες επηρέασαν αντίστοιχα  το συνολικό χρέος και τα χρηματικά διαθέσιμα.

Ακολουθεί η εξέλιξη του Καθαρού Χρέους:

 (σε € εκατ.)

30.6.2021

31.12.2020

30.6.2020

Συνολικό Χρέος (1)

4.128,6

4.153,7

4.043,1

Χρηματικά διαθέσιμα / Δεσμευμένες  Καταθέσεις (*) / Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (2)

1.233,3

870,1

589,9

Καθαρό Χρέος (3) = (1) - (2)

2.895,3

3.283,6

3.453,2

 (*)  Στον υπολογισμό του καθαρού χρέους, αφαιρούνται οι δεσμευμένες καταθέσεις που σχετίζονται με τον δανεισμό.

 


δεη_παρ1.PNGδεη_παρ2.PNG

δεη_παρ3.PNG
δεη_παρ4.PNGδεη_παρ5.PNGwww.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου